KONTAKTY

ADRESA:
Italská 4, Praha 2 - Vinohrady

tel: +420 606 177 711

artinprague@seznam.cz

Odborný konzultant
Ing. Václav Hátle
Mob.: +420 606 177 711


LEGISLATIVA


Dražební vyhláška

ART in PRAGUE, s. r. o., Na Zderaze 1275/15, PSČ 120 00 Praha 2, Nové Město, je na základě vázané živnosti oprávněna provádět dobrovolné dražby (dále jen „aukce“) věcí movitých, ve smyslu zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách.

1) Účastníci aukce

  a) účastníkem aukce mohou být fyzické osoby způsobilé k právním úkonům (to neplatí, jde-li o nezletilé osoby) nebo právnické osoby; účastníkem aukce může být vždy stát
  b) zástupce právnické osoby se musí prokázat úředně ověřenou plnou mocí
  c) účastník aukce se může nechat v aukci zastupovat zástupcem na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem; za účastníka aukce může jednat prokurista
  d) účastníkem aukce nesmí být osoba: na jejíž majetek byl prohlášen konkurz; která ve stanovené lhůtě nesložila dražební jistotu, o jejíž složení byla dražebníkem požádána; která v opakované aukci nezaplacením nebo nevyzvednutím vydražené věci způsobila zmaření předchozí aukce téhož předmětu aukce u téhož dražebníka; a další osoby vyloučené dle platných předpisů; nikdo nesmí dražit za tyto osoby
  e) každý účastník aukce doloží svou totožnost vhodným průkazem s fotografií (pouze občanský průkaz nebo platný cestovní pas), odevzdá řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku na zápis do seznamu účastníků aukce včetně čestného prohlášení, popřípadě předloží oprávnění jednat za účastníka aukce
  f) dražební číslo bude účastníkům vydáno pouze po splnění předcházejících povinností a dražební číslo bude účastníkům aukce vydáno oproti vratné záloze 500 Kč
  g) je-li více aukčních dnů, je možno dražit na jedno číslo
  h) účastníci aukce a ostatní přítomní jsou v průběhu aukce povinni nerušit průběh aukce chováním odporujícím dobrým mravům
  i) licitátorem je fyzická osoba oprávněná činit jménem a na účet aukční síně úkony při aukci; licitátor zahajuje aukci, vyzývá účastníky, aby činili podání, uděluje příklep a provádí též losování ohledně příklepu

2) Průběh aukce


  a) aukce se zahajuje prohlášením licitátora, že zahajuje dobrovolnou aukci
  b) aukci jednotlivých věcí v pořadí, tak jak jsou uvedeny v aukčním programu, zahajuje licitátor prohlášením o zahájení společné dražby ( jen v případě pokud jde o věci movité a nejnižší podání u žádné z nich nepřesahuje 1 mil. Kč, dle § 26 zákona ) a vyvoláním pořadového čísla a vyvolávací ceny v Kč (vyvolávací cena představuje nejnižší podání)
  c) popis dražené věci včetně příslušenství, práv a závazků na nich váznoucích a s nimi spojených, stavu a zachovalosti je uveden v aukčním programu, licitátor upozorní účastníky aukce na tento odkaz v dražební vyhlášce a dále to již není součástí vyvolání licitátora
  d) draží se od vyvolávací ceny; účastníci oznamují svou nabídku ústně a viditelným zvednutím dražebního čísla; draží se pokud účastníci aukce činí příhozy
  e) za příhozy se považuje:
   100 Kč, činí-li okamžitá aukční cena méně než 1 000 Kč,
   200 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 1 000 Kč, ale méně než 5 000 Kč,
   500 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 5 000 Kč, ale méně než 10 000 Kč,
   1 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 10 000 Kč, ale méně než 20 000 Kč,
   2 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 20 000 Kč, ale méně než 50 000 Kč,
   5 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 50 000 Kč, ale méně než 100 000 Kč,
   10 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 100 000 Kč, ale méně než 500 000 Kč,
   50 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 500 00 Kč, ale méně než 1 000 000 Kč,
   100 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 1 000 000 Kč, ale méně než 10 000 000 Kč,
   500 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena 10 000 000 Kč a více.
  f) učiněným podáním je účastník aukce vázán; učiní-li několik účastníků aukce současně podání a nebylo-li učiněno podání vyšší, rozhodne licitátor losem o tom, komu z nich příklep udělí; udělením příklepu je dražba položky ukončena
  g) vyvoláním respektive vydražením posledního pořadového čísla tato aukce končí.

3) Úhrada ceny dosažené vydražením


  a) úhrada ceny se provádí v hotovosti nebo platební kartou; platba šekem je nepřípustná
  b) cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit
  c) provize za účast na držabě, za údržbu a uskladnění předmětu pro dražebníka pro dražebníka činí 20 % z dražební ceny (dražební cena = přiklepnuté poslední podání)
  d) dražitel je povinen si vyřídit závazky plynoucí ze získaného předmětu aukce v platební přestávce přímo v místě konání aukce nebo po přiklepnutí poslední věci, případně v jiné lhůtě dle podmínek aukce a platných předpisů
  e) veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu aukce nese vydražitel

4) Nabytí vlastnictví k vydražené věci


  a) do předání vydražené věci vydražiteli má dražebník práva a povinnosti schovatele věci
  b) uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví předmětu aukce okamžikem udělení příklepu
  c) převzetí vydražené věci je vydražitel povinen stvrdit svým podpisem
  d) nebezpečí škody na předmětu aukce přechází z navrhovatele na vydražitele okamžikem předání předmětu aukce, současně přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem aukce
  e) jeli vydražitel v prodlení s převzetím předmětu aukce, nese nebezpeční škody a odpovědnost za škodu vydražitel
  f) nezaplacení vydražené věci ve stanovených lhůtách je považováno za zmaření aukce, vydražitel nenabývá vlastnictví k věci
  g) dražebník je oprávněn vyúčtovat účastníkovi aukce, který tuto aukci zmařil, veškeré náklady, které mu zmařením dražby vnikly

5) Reklamace


  a) pro reklamace platí obecně ustanovení zákona č. 26/2000 Sb. a příslušná ustanovení občanského zákoníku o prodeji použitých věcí
  b) od přímých účastníků aukce přijímá dražebník reklamace na kvalitu (zachovalost) a popis věci pouze v okamžiku přebírání věci
  c) reklamace na vydražený předmět, pokud není uvedeno jinak v aukčním řádu, je nutno ve smyslu § 626 odst. 3) občanského zákoníku uplatnit u dražebníka ve lhůtě 12 měsíců od data konání aukce, jinak toto právo zaniká
  d) o oprávněnosti reklamace rozhoduje dražebník; místně příslušným soudem je soud v místě sídla dražebníka
  e) podle § 63 odst. 1 zákona navrhovatel aukce odpovídá za vady předmětu aukce, které mu byly nebo měly být známy při podání návrhu na provedení aukce a neupozornil na ně včas dražebníka ve smlouvě o provedení aukce

6) Ostatní ujednání


  a) k vydraženým věcem obdrží vydražitel potvrzení o nabytí věcí, který splňuje náležitosti platných předpisů a účetního dokladu podle zákona o účetnictví
  b) soupis podaných přihlášek na zápis do seznamu účastníků aukce a osobní údaje o navrhovatelích aukce jsou obchodním tajemstvím dražebníka a podléhají zvláštní ochraně podle Zákona o ochraně osobních údajů
  c) potvrzení o nabytí věci v aukci nenahrazuje povolení k vývozu do zahraničí
  d) účastník aukce by se měl osobně před aukcí seznámit se stavem každé věci a je výhradně na jeho uvážení, zda věc odpovídá uvedenému popisu; aukční síň nenese odpovědnost za chybný popis nebo pravost či autentičnost dražených věcí
  e) tento aukční řád je vypracován v souladu s českým právem a příslušnými předpisy českého právního řádu; všechny transakce upravené či vzešlé z tohoto aukčního řádu, jakož i veškeré další související skutečnosti, se řídí českým právem